Νέοι Γεωργοί

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις που ορίζει η πρόσκληση του προγράμματος.

Τι επιδοτείται

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 31/10/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 31/12/2016.