Βιολογικές καλλιέργιες

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Τι επιδοτείται

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανά είδος καλλιέργειας ή κατηγορία ζώου. Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης δημοσιεύονται στην πρόσκληση του προγράμματος.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 24/01/2017 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 13/03/2017.