Μείωση της ρύπανσης του νερού

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Τι επιδοτείται

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων του προγράμματος.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανά είδος καλλιέργειας. Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης δημοσιεύονται στην πρόσκληση του προγράμματος.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Προθεσμία

Αναμένεται να ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης.