Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσπαθούμε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες περιλαμβάνουν:

Επιχειρηματικός & αναπτυξιακός σχεδιασμός

Επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδια.
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Αναπτυξιακά σχέδια και μελέτες.
Έρευνες αγοράς, κλαδικές μελέτες και άλλα σχετικά έργα.

Διαχείριση ιδιωτικών επενδύσεων

Χρονικός προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση έργου.
Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
Έλεγχος προόδου υλοποίησης έργου και αναπροσαρμογές.
Επίτευξη βέλτιστου συνδυασμού πόρων.

Υποβολή επενδυτικού φακέλου

Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.
Επεξεργασία και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου.
Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης.
Υποβολή του φακέλου αίτησης υπαγωγής.

Διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Υποβολή αιτημάτων ελέγχου / τροποποιήσεων.
Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της επένδυσης.
Υλοποίηση των ενεργειών για την ολοκλήρωση της επένδυσης.