Συστήματα ποιότητας

Η εταιρεία μπορεί να σας καθοδηγήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας που χρειάζεται η επιχείρηση σας για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες παρέχουμε διαπιστευμένες πιστοποιήσεις από καταξιωμένους φορείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτύπων και επιχειρηματικών κλάδων. Μελετούμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρηση σας για την επιτυχή οργάνωση, εφαρμογή και διαχείριση του συστημάτος ποιότητας.

ISO 22000 / HACCP

Tο ISO 22000 / HACCP αποτελεί μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων για τον τελικό καταναλωτή. Η μεθοδολογία αυτή βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση τροφίμων, μετά την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων. Τονίζεται ότι το HACCP είναι το σύστημα που υιοθετείται στην Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων ως η επίσημη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AGRO 2.1 - 2.2

To AGRO 2.1 - 2.2 είναι μία μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία και την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών στο χωράφι. Μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος του καλλιεργούμενου είδους.

ISO 9001:2015

To ISO 9001:2015 είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο που απαιτείται από την επιχείρηση για να παρέχει ένα αποδεκτό προϊόν ή υπηρεσία. Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

ISO 14001:2015

To ISO 14001:2015 είναι η 3η έκδοση του προτύπου πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

ΕΛΟΤ 1427

Το ΕΛΟΤ 1427 καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων, την κατάταξή τους και την απονομή του σήματος ποιότητας. Αποσκοπεί στην υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνουν και να βελτιώνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

ΕΛΟΤ 1433

Το ΕΛΟΤ 1433 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών, ώστε να καταχωρούνται στο μητρώο φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στην εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς και διακριτής βελτίωσης όλων των εμπλεκόμενων μελών της εκπαίδευσης. Έχει εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς θεσμοθετημένους και εποπτευόμενους από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΛΟΤ 1434

Το ΕΛΟΤ 1434 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα συνεργεία, τα φανοποιεία και οι επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, ώστε να καταχωρούνται στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών αυτοκινήτου.