Υπηρεσίες διαχείρισης χρέους

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης χρέους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναδιάρθρωση των οφειλών. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα διαχείρισης χρέους και αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4469/2017) εισάγεται µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους.

Ο σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες - επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, την Εφορία, τους Ασφαλιστικούς Φορείς, τους ΟΤΑ, τις Τράπεζες και τους λοιπούς ιδιώτες προμηθευτές. Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.

Μέσω μίας οικονομικά ορθολογικής διευθέτησης οφειλών που έχει ως απαρχή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών της ίδιας της επιχείρησης με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της για τα επόμενα έτη, δηλαδή μέσω ενός βάσιμου ή απλώς λογικού σχεδίου, μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση μετά από διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής, πάγωμα και διαγραφές οφειλών.

Προβλέπεται ρητά ότι η φορολογική διοίκηση και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης συµµετέχουν µε σκοπό τη διαπραγµάτευση βιώσιµων λύσεων ρύθμισης έως 10 έτη (120 δόσεις), προσαρµοσµένων στις ανάγκες της επιχείρησης.

Πτωχευτικός Κώδικας

Με τον αναμορφωμένο Πτωχευτικό Κώδικα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όσους ιδιοκτήτες ή μετόχους εταιρειών είναι συνεργάσιμοι στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Στον Νόμο περιγράφεται η δυνατότητα του οφειλέτη να βγει ξανά στον επιχειρηματικό στίβο εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο τον κηρύξει «συγγνωστό».

Με τις νέες διατάξεις σε δύο χρόνια από την πτώχευση υπάρχει η δυνατότητα δικαστικής απαλλαγής των υπολοίπων των χρεών τους. Ο επιχειρηματίας, ως φυσικό πρόσωπο, αφού υποβάλει σχετική αίτηση και μετά την παρέλευση δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Συντομεύεται η διαδικασία της εξυγίανσης και παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής με την πιθανότητα αφερεγγυότητας, δηλαδή ακόμη και σε επιχειρηματίες που βλέπουν για παράδειγμα ότι δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Θεσπίζεται σειρά ρυθμίσεων όπως η επιμήκυνση της διάρκειας των αποπληρωμών, η μείωση των επιτοκίων, η απομείωση οφειλών και η κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία εξυγίανσης είναι η επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο συνεδριάζει μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης για εξυγίανση.