Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέας καινοτόμου επιχείρησης. Μπορούν να συμμετέχουν:
1) Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
2) Ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι μόνο ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τι επιδοτείται

- Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, κ.α.)
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, κ.α.)
- Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας.
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
- Αποσβέσεις παγίων / xρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
- Αγορά / xρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.
- Προμήθεια αναλωσίμων.
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων).
- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας.
- Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 17/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 24/05/2016.