Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
1) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
2) Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Τι επιδοτείται

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
- Μηχανήματα και εξοπλισμός.
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
- Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
- Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ.
- Προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή κοινών επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
- Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή / και νέου προσωπικού).

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07/04/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 08/07/2016.