Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό:
1) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
2) Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Τι επιδοτείται

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
- Μηχανήματα και εξοπλισμός.
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
- Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή / και νέου προσωπικού).
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
- Μεταφορικά μέσα.
- Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
- Μελέτες / έρευνες αγοράς.
- Προβολή και προώθηση.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 04/07/2016.