Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

Δικαιούχοι

Μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τι επιδοτείται

- Δαπάνες προσωπικού.
- Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
- Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
- Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
- Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
- Δαπάνες καινοτομίας.
- Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Για έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις:
- Μέχρι 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση.
- Μέχρι 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις.
- Μέχρι 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις.
- Μέχρι 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.

Για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς:
- Μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:
- Μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης διαφοροποιείται αναλόγως τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και τους φορείς υποβολής.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 23/03/2017 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17/05/2017.