Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Δικαιούχοι

Απόφοιτοι πτυχιούχοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Απόφοιτοι σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

Τι επιδοτείται

- Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, κ.α.)
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, κ.α.)
- Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας.
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
- Αποσβέσεις παγίων / xρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
- Αγορά / xρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.
- Προμήθεια αναλωσίμων.
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων).
- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. Το ανώτατο όριο αυξάνεται έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία

1η περίοδος υποβολής: έναρξη 05.07.2017 - λήξη 09.08.2017
2η περίοδος υποβολής: έναρξη 06.09.2017 - λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: έναρξη 08.11.2017 - λήξη 13.12.2017