Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Κατηγορία Α
Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που θα συσταθούν μετά τις 07/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β
Επιχειρήσεις μόνο τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις 07/11/2017 ισχύουν σωρευτικά:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης / εταιρείας δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Τι επιδοτείται

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
- Μηχανήματα, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Προβολή / Προώθηση / Συμμετοχή σε εκθέσεις.
- Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου.
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
- Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής / μικτής χρήσης.
- Αμοιβή συμβούλου.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και αυξάνεται στο 50% στην περίπτωση δημιουργίας μιας θέσης μερικής απασχόλησης.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Προθεσμία

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.